เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า สายสีแดง

สายสีแดง ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐- ๒๒.๐๐ น. เส้นทางเดินรถเริ่มที่ จุดจอดรถไฟฟ้า(ศาลาพักคอย) โดยผ่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ อาคารQS อาคารเอกาทศรถ คณะวิทยาศาศตร์ และกลับไปยังหอพักนักศึกษาอาคารขวัญเมืองเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า สายสีเหลือง

สายสีเหลือง ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐- ๒๒.๐๐ น. เส้นทางเดินรถเริ่มที่ จุดจอดรถไฟฟ้า(ศาลาพักคอย)โดยผ่าน คณะวิทยาศาศตร์ อาคารเอกาทศรถ อาคารQS คณะเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลับไปยังหอพักนักศึกษาอาคารขวัญเมืองเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า สายสีฟ้า

สายสีฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย เป็นสายที่ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน เส้นทางเริ่มที่ จุดจอดรถไฟฟ้า(ศาลาพักคอย)โดยผ่าน คณะวิทยาศาศตร์ อาคารเอกาทศรถ อาคารQS แล้วกลับมายัง
จุดจอดรถไฟฟ้า(ศาลาพักคอย) **หมายเหตุ สายสีฟ้า ไม่รับผู้โดยสารกลางทาง

" สะดวก ปลอดภัย เต็มใจให้บริการ "

© 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

https://www.facebook.com/nubus