งานพิธีการและปฏิคม

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ด้านปฏิคม และประสานงานการเข้าร่วมงาน รัฐพิธีและพิธีการกับหน่วยงานภายนอก

ภารกิจหลัก

  1. การจัดพิธีการของมหาวิทยาลัย
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. การต้อนรับ
  4. การจัดสวัสดิการสงเคราะห์
  5. เลขานุการผุ้บริหารมหาวิทยาลัย

 

เลขานุการผู้บริหาร ทำหน้าที่อำนวยการงานของฝ่ายบริหาร ดังนี้

• งานประจำและงานอำนวยความสะดวก (Routine Operation and Personal Convenience)

-ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
-งานประชุมและการนัดหมาย
-งานเอกสารและงานด้านธุรการ

• งานด้าน Private Liaison

• การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผู้บริหาร (Reputation Development)

• การวิจัยสถาบัน