ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุนทรี สิงหเดช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : เลขานุการอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2332

e-Mail : suntrees@nu.ac.th


 

ชื่อ – นามสกุล : นายทิศพล  ยาสมุทร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : เลขานุการรองอธิการบดี (รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2244

e-Mail : 


 

ชื่อ – นามสกุล : นางณัฐชยา แก้วมา

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

หน้าที่ : เลขานุการรองอธิการบดี (ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2343

e-Mail :


 

ชื่อ – นามสกุล :  นางสาววิกานดา มั่นถึง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

หน้าที่ : เลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2356

e-Mail : wikandam@nu.ac.th


 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวบุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : เลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (นายเดชา ดีผดุง)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2397

e-Mail :