ชื่อ – นามสกุล : นางปัญฑิตา  รอดมา

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพิธีการและปฏิคม

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2327

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวทิพาวรรณ์  พลธสูร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2326

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววราพร  ขจรศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1119

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวดวงนภา  บัวมาก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2323

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายพิพัตน์พงค์  จันทวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1119

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพนิดา  เนตรโสภา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2317

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางมัญชุฑา  วีระวิทยานันต์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2326

e-Mail :