หน่วยประสานงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ประสานการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัย และประสานงานจัดยานพาหนะให้กับฝ่ายบริหาร และภารกิจที่ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดำเนินการ ส่วนภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แบ่งตามลักษณะของงานออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้1. ด้านธุรการ
–  รับหนังสือจากมหาวิทยาลัย ส่งต่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

–  รับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยทางรถไฟ

–  เบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่จำเป็นต่าง ๆ ของหน่วยประสานงานจากเงินยืมทดรองจ่าย

2. ด้านการประสานงานทั่วไป
–  ประสานงานกับสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และกองงานในพระองค์ (ของแต่งละพระองค์) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีต่าง ๆ และการขอพระราชทานสิ่งของหรืออื่น  ๆ

–  ประสานดำเนินการเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ในการเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ หรือเข้าเฝ้าในโอกาสต่าง ๆ

–  เป็นผู้แทนดำเนินการประสานในเรื่องรับ และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับบัตรเข้าเฝ้า ฯ  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

–  อำนวยความสะดวกเรื่อง การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา (หนังสือนำ สำหรับยื่นวีซ่า) ของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

–  เป็นผู้แทนของผู้บริหาร หรือตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

–  เป็นผู้แทนจัดการสั่งแจกันดอกไม้ กระเช้าของขวัญในโอกาสต่าง ๆ หรือพวงหรีด

–  เป็นผู้แทนเข้ารับทุนการศึกษา

–  เป็นผู้แทนดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึงขั้นตอนการรับหีบเพลิง พระราชทานจากสำนักพระราชวัง แล้วส่งต่อให้มหาวิทยลัย หรือเจ้าภาพ รับไปดำเนินการต่อ

–  ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ และดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ที่ใช้ประจำที่ หน่วยประสานงาน หมายเลขทะเบียน ษณ 2573 กรุงเทพมหานคร


ที่ตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ชั้น 11)

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400