งานสารบรรณ

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

  • ประสานงานด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ประสานงาน การร่าง-โต้ตอบ หนังสือราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • การรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์