ชื่อ – นามสกุล : นายมงคล  กลั่นทรัพย์

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารบรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1121

e-Mail : mongkonk@nu.ac.th


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพิชญ์สินี  สู้สกุลสิงห์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1147

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวทัชชภร  รัตนอุทัยกูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2328

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพนิดา  เกิดผาสุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1110

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสังวาลย์  ไพโรจน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1110

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอัญชลี  โหลสกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1015

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอริยา  ศรีสมเพ็ชร

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2328

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี วัชรชีพ  ศศิตรานนท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1128

e-Mail :