กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 เดิมเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ งานสภาอาจารย์ งานการเจ้าหน้าที่ และงานอาคารสถานที่

กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมีการปรับโครงสร้างองค์กรหลายครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกองกลางที่มีอยู่เดิม จึงได้แยกออกไปและยกฐานะเป็นกองใหม่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี และเมื่อปี พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 มีมติให้แบ่งโครงสร้างงานในกองกลางใหม่เป็น งานธุรการ งานพิธีการและปฏิคม งานมวลชนสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน หลังจากนั้น ผู้บริหารได้มีการปฏิรูปการทำงานหน่วยงานระดับกองภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีความกระชับ กะทัดรัดมากขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 156 (8/2553) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 มีมติให้แบ่งโครงสร้างงานในกองกลาง ดังนี้ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ และงานหน่วยประสานงาน
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้มีนโยบายการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี จึงทำให้กองกลาง มีการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 207(5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 มีมติให้แบ่งโครงสร้างงานในกองกลางใหม่ ดังนี้ งานสารบรรณ งานพิธีการและปฏิคม งานประชาสัมพันธ์ และหน่วยประสานงาน หน่วยงานภายในกองกลาง กองกลาง มีหน่วยงานภายใน จำนวน 3 งาน ประกอบด้วย
1.งานสารบรรณ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร การให้บริการและประสานงานด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ การร่าง โต้ตอบ และการรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

2.งานพิธีการและปฏิคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ด้านปฏิคม และประสานงานการเข้าร่วมงาน รัฐพิธีและพิธีการกับหน่วยงานภายนอก

3.งานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำสื่อทุกประเภท ประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ความหลากหลายของประเภทสื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าถึงแหล่งข่าวในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

สำหรับหน่วยประสานงาน ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองกลาง โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ประสานการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดยานพาหนะให้กับฝ่ายบริหาร