เป้าหมายการบริหาร

เป็นศูนย์กลางการประสานงานและให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรวดเร็ว และระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

นโยบายคุณภาพ

1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

กองกลาง มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ กำหนดวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดให้มีแนวทางปรับปรุง พัฒนาผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเสริมสร้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ และการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

2. นโยบายด้านการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากร

กองกลาง มีนโยบายส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมพัฒนาและได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างทัศนคติที่ดี การมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการสร้างเสริมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเน้นด้านการพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กองกลาง มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล กำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการให้ชัดเจน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนยังกำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการบริหารงบประมาณที่เหมาะสมและนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ กำหนดให้มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน