วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการประสานงานและให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรวดเร็ว และระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเอกสารทางราชการ
2. ทำหน้าที่ศูนย์กลางการประสานงานด้านพิธีการและปฏิคมของมหาวิทยาลัย
3. ทำหน้าที่หลักด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
4. ทำหน้าที่อำนวยการงานของฝ่ายบริหาร

เป้าประสงค์

เป็นศูนย์กลางการประสานงานและให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรวดเร็ว และระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ