งานประชาสัมพันธ์

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำสื่อทุกประเภท ประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ความหลากหลายของประเภทสื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าถึงแหล่งข่าวในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ภารกิจหลัก

  • ผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
  • การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
  • ประสานงานสื่อมวลชนในการดำเนินการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • บริการต่อสายภายในมหาวิทยาลัย / ภายนอกมหาวิทยาลัย / โอนสาย
  • บริการติดต่อสอบถามข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร