ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนันทิดา บุญชู

ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2215

e-Mail : nuntidab@nu.ac.th

 


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสนธยา  อุ่นวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124

e-Mail : 


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอดิเรก  มีบุญ

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ (รองหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 11244

e-Mail : 


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพรรณงาม  ลักษณ์สุชน

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2330

e-Mail : 


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสุธินี  พูลเขตนคร

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1117

e-Mail :


 

 

 

ชื่อ – นามสกุล :  นายธิติ  สิงห์คง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2329

e-Mail : thitisi@nu.ac.th


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายธรรมนูญ  ศิริรัตน์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1118

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวยศวดี  สายสืบ

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2333

e-Mail : yodwadees@nu.ac.th


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสำเริง  พวงสุดา

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2333

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายนเรศ  เอี่ยมอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2333

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอวยพร  ระคราม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2333

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายนิรวิทธ์  สังข์ทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประจำสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายคมสันต์  สีสังข์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประจำสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุธิรา  รบช้าง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ประจำสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124

e-Mail :


 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสมจิตร  รอดประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ (ประจำสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124

e-Mail :