::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[[  เข้าสู่เว็บไซต์  สภาอาจารย์  ]]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     
 
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์ 0-5596-8769 / 8770   โทรสาร 0-5596-8776     / / E-mail: faculty_nu@hotmail.com