สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร : Council officials and employees Naresuan University.

 

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6

เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม" 

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์