สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร : Council officials and employees Naresuan University.