สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร : Council officials and employees Naresuan University.

 

ภาพโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 

เข้าสู่เว็บไซต์