สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร : Council officials and employees Naresuan University.


******************************************

******************************************

 

 

-ข่าวประชาสัมพันธ์

1พ.ศ. 2557 - 2558

สภาข้าราชการฯ ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

การจัดประชุม ปขมท. ประจำปี 2557 - 2558

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้า สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558

1พ.ศ. 2556 - 2557

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้า สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557

โครงการพัฒนาบุคลากร "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน

1พ.ศ. 2551

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบเงินจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก

“นิสิต-อาจารย์” มน.ขอไม่เลือกข้าง วอนทุกฝ่ายยุติความรุนแรง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดระบบบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(แท่งเงินเดือน)
เอกสารการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑
1จะมีผลกระทบต่อระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา หรือไม่ ?

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างประจำ
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
1

1พ.ศ. 2550


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
การปรับอัตาเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2551
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ...เสถียร คามีศักดิ์
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทำร่างบัญชีเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม
ประกาศที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.)
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ชุดที่ 12 (พศ.2550-2551)
คณะุกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะอนุกรรมการดำเนินงานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


- ปขมท. สัมพันธ์

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
ประกาศ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมประธานสภาข้าราารและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชุดที่ 16
กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
แบบเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
รายชื่อข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท.
ประกาศ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมประธานสภาข้าราารและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 7
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
*ข่าว ปขมท.*
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2549
ประกาศที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
ประกาศที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549
การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งชำนาญการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2549)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งชำนาญการ / เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2549)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2549)
บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2549)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน
ความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
แบบเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น