โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962409
 
 
 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962411
 
 
 
โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อการต่ออายุใบอนุสำหรับระสงค์จะประกอบวิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962411 ต่อ 109
 
click click click