หัวข้อการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็นเลิศของการทำ QA click เพื่อเข้าสู่การประเมิน

ขั้นตอนการเข้าประเมนผ่านระบบ
2. KM เครือข่ายเทางาม
3. KM เรียนรู้เพิ่มพลังการทำงาน
4. การพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. เรียนรู้จาก KM เพื่อพัฒนางานวิชาการ (องค์ความรู้)
6. การทำ KM นิสิต
7. การจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
  ตารางสรุปเรื่องเล่าที่ทรงคุณค่า
  Mapping
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความภูมิใจในการทางาน” (ปีการศึกษา 2555)  
9. ผลการประเมินตรวจสอบ (เกณฑ์ สกอ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 (RiverDiagram)
10. ผลการประเมินตรวจสอบ (เกณฑ์ สกอ.) กลุ่มคณะวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 (RiverDiagram)
11. การทำ KM ด้านการออกแบบกิจกรรมนิสิต (ของคณะศึกษาฯ คณะสถาปัต คณะสังคมฯ คณะพยาบาลฯ) (ปีการศึกษา 2556)
12. การทำ KM "การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการจิตตปัญญา (ปีการศึกษา 2556)

13. การทำ KM "ด้านบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับคณาจารย์" (ปีการศึกษา 2558 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

 
   
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962406