เรื่อง รวบรวมโดย
(อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. โครงการพัฒนาครูคุณภาพ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย
4. ภาวะผู้นำทางวิชาการ รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล
5. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
6. การพัฒนานวัตกรรม รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
7. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
8. ความเป็นครู ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
9. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
10. วัฏจักรการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
11. รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : พิษณุโลก รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
12. แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : พิษณุโลก
     
     
     
     
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962406