หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม | ติดต่อสอบถาม  

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางการอบรมรอบ 2 (รุ่นที่+ห้องอบรม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รุ่นที่ วันที่ สถานที่
A4(1)
15 - 18  พฤษภาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A5(1)
22 -  25 พฤษภาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A6(1)
28 - 31  พฤษภาคม 255
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A7(1)
29 พฤษภาคม  - 1 มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  2 
A8(1)
6 - 9  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  2 
A9(1)
11 - 14  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  1 
A10(1)
12 -  15 มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  2 
A11(1)
15 -  18 มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  1 
A12(1)
16 - 19  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  2 
A13(1)
19 - 22  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  1 
A14(1)
21 - 24  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  2 
A15(1)
24 - 27  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  1 
A16(1)
25 - 28  มิถุนายน 2555
ห้องสัมมนา  2 
A17(1)
28  มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A18(1)
30  มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A19(1)
2 - 5  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A20(1)
4 - 7  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A21(1)
6 -  9 กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A22(1)
7 - 10  กรกฎาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A23(1)
8 - 11  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A24(1)
10 - 13  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A25(1)
11 - 14  กรกฎาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A26(1)
12 - 15  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A27(1)
14 - 17  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A28(1)
15 - 18  กรกฎาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A29(1)
16 - 19  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A301)
18 - 21  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A31(1)
19 -  22 กรกฎาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A32(1)
20 - 23  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A33(1)
22 - 25  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A34(1)
23 - 26  กรกฎาคม 2555
ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
A35(1)
24 - 27  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A36(1)
26 - 29  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
A37(1)
27 - 30  กรกฎาคม 2555
ห้อง ED 2221 ฝั่งสตูดิโอ)
A38(1)
28 - 31  กรกฎาคม 2555
ห้องสัมมนา  2 
A39(1)
6 - 9  สิงหาคม 2555
ห้องสัมมนา  1 
       
รุ่นที่ วันที่ สถานที่
B4(1) 16 - 20 พฤษภาคม 2555 ห้องสัมมนา 2
B5(1) 23 - 27 พฤษภาคม 2555 ห้องสัมมนา 2
B6(1) 5 - 9 มิถุนายน 2555 ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
B7(1) 11 - 15 มิถุนายน 2555 ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
B8(1) 19 - 23 มิถุนายน 2555 ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
B9(1) 26 - 30 มิถุนายน 2555 ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
B10(1) 2 - 6 กรกฎาคม 2555 ห้อง ED 2221 (ฝั่งสตูดิโอ)
       
รุ่นที่ วันที่ สถานที่
C3(1) 23 - 26 พฤษภาคม 2555 ห้องสัมมนา 1
C4(1) 5 - 8 มิถุนายน 2555 ห้องสัมมนา 1
       
รุ่นที่ วันที่ สถานที่
D2(1) 16 - 20  พฤษภาคม  2555 ห้องสัมมนา 1
D3(1) 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน  2555 ห้องสัมมนา 1
       

ค่าลงทะเบียน ชำนาญการพิเศษ 4,000 บาท เชี่ยวชาญ 5,000 บาท

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962410