ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ประกาศ 10 มีนาคม 2560 43 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 10 มีนาคม 2560 39 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 643/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2560 37 แก้ไข
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2560 53 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 74 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 56 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 348/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 77 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 347/2560 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 50 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 346/2560 เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 56 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 345/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 62 แก้ไข
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 344/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 40 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2560 68 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน และคืนเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2560 86 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2560 36 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย และห้องอบซาวน่า คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2560 43 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2560 40 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0258/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ ให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีกำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 กุมภาพันธ์ 2560 65 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0257/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการ ในตำแหน่งรองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 กุมภาพันธ์ 2560 67 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มกราคม 2560 48 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มกราคม 2560 52 แก้ไข
21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 25 มกราคม 2560 50 แก้ไข
22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 25 มกราคม 2560 37 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต ประกาศ 11 มกราคม 2560 75 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรคของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 11 มกราคม 2560 50 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลและจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค ประกาศ 11 มกราคม 2560 56 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 542 ข่าว หน้า 1/22
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์