ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออก สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 31 แก้ไข
2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 21 แก้ไข
3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการบริการวิชาการ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 18 แก้ไข
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการวิจัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 18 แก้ไข
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 16 แก้ไข
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 19 แก้ไข
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 20 แก้ไข
8 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 14 แก้ไข
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนิสิต) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 17 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 19 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 17 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 15 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 13 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 14 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 22 แก้ไข
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05798/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 34 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05797/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 21 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05796/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 25 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05795/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 28 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05794/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 38 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05793/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 27 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05792/2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 28 แก้ไข
23 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์อละอัตราการจ่ายเงินค่าที่พัก ในการฝึกภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก จังหวัดพิษณุโลก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 24 แก้ไข
24 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 27 แก้ไข
25 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 28 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 789 ข่าว หน้า 1/32
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์