ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับ 07 มีนาคม 2562 21 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 07 มีนาคม 2562 10 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 10 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกันและการรับวัคซีนสำหรับอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 9 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะและ การออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 5 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 6 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 9 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา “โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น” ประกาศ 07 มีนาคม 2562 8 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 00374/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่ม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 07 มีนาคม 2562 14 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2565 (แก้ไข ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562 52 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยทสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562 41 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มกราคม 2562 54 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ 28 มกราคม 2562 73 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 57 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 มกราคม 2562 50 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 65 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 มกราคม 2562 56 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ประกาศ 10 มกราคม 2562 61 แก้ไข
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 09 มกราคม 2562 65 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 7341/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 09 มกราคม 2562 62 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6932/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 09 มกราคม 2562 75 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12 ประกาศ 09 มกราคม 2562 77 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จากโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 09 มกราคม 2562 60 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 839 ข่าว หน้า 1/34
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์