ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 10 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จากเงินรายได้ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 9 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 17 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 11 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 14 แก้ไข
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 18 พฤษภาคม 2560 11 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1698/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 19 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1697/2560 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 10 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1696/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 11 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1695/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 17 แก้ไข
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1620/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 16 แก้ไข
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1619/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 16 แก้ไข
13 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 12 แก้ไข
14 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 43/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา) สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 13 แก้ไข
15 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 10 แก้ไข
16 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 10 แก้ไข
17 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 13 แก้ไข
18 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 15 แก้ไข
19 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 12 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริการจากบริษัทเอกชน ประกาศ 17 พฤษภาคม 2560 12 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขการจ่ายเงินตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 17 พฤษภาคม 2560 9 แก้ไข
22 บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 17 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จากเงินรายได้ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 20 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 22 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 28 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 578 ข่าว หน้า 1/24
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์