ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 58 แก้ไข
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 45 แก้ไข
3 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายค่าจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 61 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 27 แก้ไข
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4355/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 31 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4354/2560 เรื่อง มอบอำนาจคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 41 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4353/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 18 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4352/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 35 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4351/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 38 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4350/2560 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแทนอธิการบดีมหาวิทยา คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 29 แก้ไข
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4349/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 38 แก้ไข
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4348/2560 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 36 แก้ไข
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4347/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 34 แก้ไข
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 40 แก้ไข
15 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2556 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 27 แก้ไข
16 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2560 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 19 แก้ไข
17 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับเงินเพิ่มพิเศษ เพื่อเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของผู้เกษียณอายุราชการซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2557 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 23 แก้ไข
18 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2554 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 33 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 129 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับ ที่ไม่ได้ทำให้มนุษย์ (Non clinical testing center) ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 33 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักชั่วคราวในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 50 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่4340/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 พฤศจิกายน 2560 81 แก้ไข
23 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่76/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 พฤศจิกายน 2560 70 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 38 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 62 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 682 ข่าว หน้า 1/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์