ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 16 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินบริจาคโครงการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 12 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการตพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 18 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 13 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 9 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง สวัสดิการชุดแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 11 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 19 แก้ไข
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 04 ธันวาคม 2561 12 แก้ไข
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออก สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 80 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 70 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการบริการวิชาการ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 55 แก้ไข
12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการวิจัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 48 แก้ไข
13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 44 แก้ไข
14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 44 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 49 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 37 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนิสิต) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 41 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 40 แก้ไข
19 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 46 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 38 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 40 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 43 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 53 แก้ไข
24 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05798/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 80 แก้ไข
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05797/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 64 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 797 ข่าว หน้า 1/32
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์