ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 50 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 39 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 33 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 39 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 32 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 28 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความลงในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 29 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 30 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 30 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 23 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 38 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 28 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 33 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduate : EPE) ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 27 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 324 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 50 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 51 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 47 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 67 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 48 แก้ไข
21 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือง ว่าด้วยคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562 ระเบียบ 13 มิถุนายน 2562 56 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัยการวิจัยกลาง คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 75 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 69 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 68 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 9 ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 86 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 884 ข่าว หน้า 1/36
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์