ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับ 07 มีนาคม 2562 224 แก้ไข
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 09 มกราคม 2562 190 แก้ไข
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 09 มกราคม 2562 135 แก้ไข
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 04 ธันวาคม 2561 113 แก้ไข
5 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 21 กันยายน 2561 140 แก้ไข
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 06 กันยายน 2561 325 แก้ไข
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต พ.ศ.2561 ข้อบังคับ 24 สิงหาคม 2561 235 แก้ไข
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 24 สิงหาคม 2561 154 แก้ไข
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ 20 มิถุนายน 2561 504 แก้ไข
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 20 มิถุนายน 2561 205 แก้ไข
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 14 มีนาคม 2561 287 แก้ไข
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2560 ข้อบังคับ 07 กันยายน 2560 225 แก้ไข
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2560 263 แก้ไข
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2560 153 แก้ไข
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2560 275 แก้ไข
16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 05 พฤษภาคม 2560 418 แก้ไข
17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 25 มกราคม 2560 202 แก้ไข
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 25 มกราคม 2560 286 แก้ไข
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับ 02 พฤศจิกายน 2559 514 แก้ไข
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบังคับ 02 พฤศจิกายน 2559 243 แก้ไข
21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 ข้อบังคับ 01 กรกฏาคม 2559 220 แก้ไข
22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2558 ข้อบังคับ 18 สิงหาคม 2558 141 แก้ไข
23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 ข้อบังคับ 23 ธันวาคม 2557 698 แก้ไข
24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข็ พงศ. 2557 ข้อบังคับ 23 ธันวาคม 2557 421 แก้ไข
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2557 ข้อบังคับ 23 ธันวาคม 2557 398 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 41 ข่าว หน้า 1/2
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์