ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาทดสอบของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 10 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 26 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 12 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าโครงการตลาดนัดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 10 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 16 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 9 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 9 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ ประกาศ 09 พฤษภาคม 2561 15 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประกาศ 26 เมษายน 2561 27 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ 05 เมษายน 2561 59 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ 05 เมษายน 2561 58 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอึดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร ประกาศ 05 เมษายน 2561 41 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 47 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 38 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 29 มีนาคม 2561 41 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศ 29 มีนาคม 2561 37 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 34 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการคุมสอบปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พิเศษและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 39 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ 29 มีนาคม 2561 64 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประกาศ 29 มีนาคม 2561 35 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 29 มีนาคม 2561 44 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ 29 มีนาคม 2561 54 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศ 14 มีนาคม 2561 64 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนค่าเรียนและค่าสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 มีนาคม 2561 59 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดรหัสหัตถการและอัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 14 มีนาคม 2561 56 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 570 ข่าว หน้า 1/23
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์