ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 07 มีนาคม 2562 10 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 10 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกันและการรับวัคซีนสำหรับอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 9 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะและ การออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 5 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 6 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 9 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา “โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น” ประกาศ 07 มีนาคม 2562 8 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2565 (แก้ไข ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562 52 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยทสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562 41 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มกราคม 2562 53 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ 28 มกราคม 2562 73 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 57 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 มกราคม 2562 50 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 65 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 มกราคม 2562 56 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ประกาศ 10 มกราคม 2562 61 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12 ประกาศ 09 มกราคม 2562 77 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จากโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 49 แก้ไข
21 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561 ประกาศ 09 มกราคม 2562 61 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ประกาศ 09 มกราคม 2562 45 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 44 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 09 มกราคม 2562 44 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการเทคนิคเฉพาะทางสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 09 มกราคม 2562 28 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 651 ข่าว หน้า 1/27
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์