ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออก สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 44 แก้ไข
2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 43 แก้ไข
3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการบริการวิชาการ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 30 แก้ไข
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการวิจัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 29 แก้ไข
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 27 แก้ไข
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 25 แก้ไข
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 31 แก้ไข
8 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 22 แก้ไข
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนิสิต) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 25 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 26 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 29 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 20 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 17 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 23 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 30 แก้ไข
16 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์อละอัตราการจ่ายเงินค่าที่พัก ในการฝึกภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก จังหวัดพิษณุโลก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 32 แก้ไข
17 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 38 แก้ไข
18 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 41 แก้ไข
19 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 21 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 กันยายน 2561 76 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ประกาศ 06 กันยายน 2561 32 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเช่าและคำบำรุงการใช้พื้นที่ ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 70 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจบริการทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 42 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 57 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 75 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 612 ข่าว หน้า 1/25
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์