ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 กันยายน 2561 38 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ประกาศ 06 กันยายน 2561 12 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเช่าและคำบำรุงการใช้พื้นที่ ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 41 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจบริการทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 23 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 28 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 37 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 16 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 18 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 18 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้และกำหนดอัตราค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการงานทดสอบของศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 20 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 03 สิงหาคม 2561 107 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงือนไขการจ่ายเงินตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 03 สิงหาคม 2561 30 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 03 สิงหาคม 2561 58 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราเงินสนับสนุนการจัดประชุมสภาคณบดี ประกาศ 03 สิงหาคม 2561 32 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถานที่และค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าโครงการตลาดนัดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 20 มิถุนายน 2561 104 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ประกาศ 20 มิถุนายน 2561 81 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 20 มิถุนายน 2561 68 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จาก โครงการอบรมหลักสูตราพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกาศ 20 มิถุนายน 2561 67 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประกาศ 28 พฤษภาคม 2561 79 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iTesis) ประกาศ 28 พฤษภาคม 2561 78 แก้ไข
21 .ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประกาศ 28 พฤษภาคม 2561 65 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ 28 พฤษภาคม 2561 54 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (Non Clinical testing center) ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อ การวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 28 พฤษภาคม 2561 58 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาทดสอบของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 66 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 119 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 593 ข่าว หน้า 1/24
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์