ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0188/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 มีนาคม 2561 37 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศ 14 มีนาคม 2561 23 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนค่าเรียนและค่าสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 มีนาคม 2561 17 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดรหัสหัตถการและอัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 14 มีนาคม 2561 19 แก้ไข
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 14 มีนาคม 2561 28 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0379/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 มกราคม 2561 249 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates : EPE) ประกาศ 18 มกราคม 2561 196 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 18 มกราคม 2561 152 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประกาศ 18 มกราคม 2561 158 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 4922/2560 เรื่อง มอบอำนาจคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 มกราคม 2561 171 แก้ไข
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 191 แก้ไข
12 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 178 แก้ไข
13 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายค่าจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 217 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 150 แก้ไข
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4355/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 163 แก้ไข
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4354/2560 เรื่อง มอบอำนาจคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 190 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4353/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 151 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4352/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 171 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4351/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 180 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4350/2560 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแทนอธิการบดีมหาวิทยา คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 164 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4349/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 171 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4348/2560 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 162 แก้ไข
23 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4347/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 พฤศจิกายน 2560 171 แก้ไข
24 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 187 แก้ไข
25 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2556 ระเบียบ 30 พฤศจิกายน 2560 155 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 692 ข่าว หน้า 1/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์