ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 74 แก้ไข
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 48 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 31 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 15 มิถุนายน 2560 39 แก้ไข
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2089/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้อนุมัติจัดโครงการหรือกิจกรรม และอนุญาตกรณีนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 26 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 1976/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 42 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณานิสิตกระทำความผิดที่ปรากฏแจ้งชัด ประกาศ 15 มิถุนายน 2560 52 แก้ไข
8 บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 52 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จากเงินรายได้ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 54 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 59 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 57 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 50 แก้ไข
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 18 พฤษภาคม 2560 59 แก้ไข
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1698/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 60 แก้ไข
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1697/2560 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 54 แก้ไข
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1696/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 51 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1695/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 81 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1620/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 65 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1619/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 69 แก้ไข
20 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 57 แก้ไข
21 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 43/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา) สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 61 แก้ไข
22 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 40 แก้ไข
23 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 55 แก้ไข
24 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 57 แก้ไข
25 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 82 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 585 ข่าว หน้า 1/24
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์