ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3393/2560เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 กันยายน 2560 4 แก้ไข
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3392/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 กันยายน 2560 4 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3391/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 กันยายน 2560 4 แก้ไข
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3390/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 กันยายน 2560 4 แก้ไข
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 63/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 กันยายน 2560 3 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ของนิสิตที่เลือกแผนการศึกษาแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work – integrated Learning, Wil) ประกาศ 20 กันยายน 2560 3 แก้ไข
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560 ระเบียบ 20 กันยายน 2560 2 แก้ไข
8 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนิสิตชั้นปีที่ 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 07 กันยายน 2560 25 แก้ไข
9 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 07 กันยายน 2560 29 แก้ไข
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2560 ข้อบังคับ 07 กันยายน 2560 21 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 07 กันยายน 2560 28 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกาศ 07 กันยายน 2560 17 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง ประกาศ 07 กันยายน 2560 13 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณีนิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ ประกาศ 07 กันยายน 2560 12 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ ประกาศ 07 กันยายน 2560 19 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล ประกาศ 07 กันยายน 2560 10 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรคของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 07 กันยายน 2560 7 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราราคายาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประกาศ 07 กันยายน 2560 9 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 07 กันยายน 2560 18 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 01 สิงหาคม 2560 53 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 01 สิงหาคม 2560 42 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 01 สิงหาคม 2560 42 แก้ไข
23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2560 40 แก้ไข
24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2560 27 แก้ไข
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2560 55 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว หน้า 1/25
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์