ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562 ระเบียบ 24 พฤษภาคม 2562 97 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าที่พักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 134 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภานในมหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ) ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 151 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 333 แก้ไข
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02224/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและปฐมศึกษา)) คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 พฤษภาคม 2562 167 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02223/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 พฤษภาคม 2562 216 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 112 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 140 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่เหมาะสมกับการลปัจจุบัน ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 119 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 ประกาศ 11 เมษายน 2562 157 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 11 เมษายน 2562 157 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 11 เมษายน 2562 162 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 11 เมษายน 2562 136 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 04 เมษายน 2562 252 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 04 เมษายน 2562 140 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติขิงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 04 เมษายน 2562 137 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการใช้พื้นที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 04 เมษายน 2562 206 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ของนิสิตที่เลือกแผนการศึกษาแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work – integrated Learning, WiL) ประกาศ 04 เมษายน 2562 189 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 04 เมษายน 2562 171 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 1505/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 04 เมษายน 2562 170 แก้ไข
21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับ 07 มีนาคม 2562 251 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 07 มีนาคม 2562 140 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 203 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกันและการรับวัคซีนสำหรับอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 122 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะและ การออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 115 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 884 ข่าว หน้า 2/36
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์