ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557 ข้อบังคับ 23 ธันวาคม 2557 376 แก้ไข
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อบังคับ 15 ธันวาคม 2557 527 แก้ไข
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบังคับ 01 สิงหาคม 2557 342 แก้ไข
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 ข้อบังคับ 28 พฤษภาคม 2557 437 แก้ไข
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 494 แก้ไข
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 462 แก้ไข
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 435 แก้ไข
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 546 แก้ไข
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 19 มิถุนายน 2556 498 แก้ไข
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 22 เมษายน 2556 588 แก้ไข
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 10 เมษายน 2556 597 แก้ไข
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 638 แก้ไข
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 413 แก้ไข
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 438 แก้ไข
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 503 แก้ไข
16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อบังคับ 07 กรกฏาคม 2554 2329 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 41 ข่าว หน้า 2/2
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์