ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำราและหนังสือทางวิชาการ ประกาศ 09 มกราคม 2562 33 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร ราคาจำหน่ายวารสาร ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนบรรณาธิการและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ สำหรับวารสารของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 34 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้สัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา เข้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 09 มกราคม 2562 27 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 19 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 09 มกราคม 2562 17 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 09 มกราคม 2562 20 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประกาศ 09 มกราคม 2562 16 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 57 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินบริจาคโครงการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 40 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการตพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 46 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 56 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 31 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง สวัสดิการชุดแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 35 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 54 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออก สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 110 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 94 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการบริการวิชาการ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 80 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการวิจัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 78 แก้ไข
19 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 64 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 67 แก้ไข
21 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 79 แก้ไข
22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 60 แก้ไข
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนิสิต) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 66 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 65 แก้ไข
25 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 73 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 651 ข่าว หน้า 2/27
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์