ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates : EPE) ประกาศ 18 มกราคม 2561 226 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 18 มกราคม 2561 172 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประกาศ 18 มกราคม 2561 178 แก้ไข
4 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายค่าจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 237 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 168 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 259 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับ ที่ไม่ได้ทำให้มนุษย์ (Non clinical testing center) ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 179 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักชั่วคราวในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 125 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 103 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 137 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 78 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 103 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ในระบบฝึกอบรม ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 72 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 73 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานีวิทยุกระจายเสียง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 132 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภาอาจารย์) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 116 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 114 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 104 แก้ไข
19 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 99 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 84 แก้ไข
21 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 74 แก้ไข
22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 79 แก้ไข
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 78 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 86 แก้ไข
25 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 76 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 570 ข่าว หน้า 2/23
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์