ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 56 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการคุมสอบปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พิเศษและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 48 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ 29 มีนาคม 2561 81 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประกาศ 29 มีนาคม 2561 48 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 29 มีนาคม 2561 55 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ 29 มีนาคม 2561 73 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศ 14 มีนาคม 2561 76 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนค่าเรียนและค่าสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 มีนาคม 2561 76 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดรหัสหัตถการและอัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 14 มีนาคม 2561 73 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates : EPE) ประกาศ 18 มกราคม 2561 240 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 18 มกราคม 2561 189 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประกาศ 18 มกราคม 2561 200 แก้ไข
13 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายค่าจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 251 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2560 179 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 276 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับ ที่ไม่ได้ทำให้มนุษย์ (Non clinical testing center) ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 200 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักชั่วคราวในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 139 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 116 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 147 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 86 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 110 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ในระบบฝึกอบรม ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 81 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560 78 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานีวิทยุกระจายเสียง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 143 แก้ไข
25 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภาอาจารย์) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 128 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 579 ข่าว หน้า 2/24
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์