ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 66 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าโครงการตลาดนัดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 68 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 113 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 56 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ 10 พฤษภาคม 2561 64 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ ประกาศ 09 พฤษภาคม 2561 75 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประกาศ 26 เมษายน 2561 85 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ 05 เมษายน 2561 112 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ 05 เมษายน 2561 120 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอึดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร ประกาศ 05 เมษายน 2561 82 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 82 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 64 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 29 มีนาคม 2561 70 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศ 29 มีนาคม 2561 79 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 70 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการคุมสอบปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พิเศษและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 29 มีนาคม 2561 62 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ 29 มีนาคม 2561 94 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประกาศ 29 มีนาคม 2561 57 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 29 มีนาคม 2561 70 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ 29 มีนาคม 2561 93 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศ 14 มีนาคม 2561 100 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนค่าเรียนและค่าสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 มีนาคม 2561 110 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดรหัสหัตถการและอัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 14 มีนาคม 2561 86 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates : EPE) ประกาศ 18 มกราคม 2561 263 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 18 มกราคม 2561 204 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 593 ข่าว หน้า 2/24
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์