ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 07 มีนาคม 2562 50 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา “โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น” ประกาศ 07 มีนาคม 2562 55 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2565 (แก้ไข ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562 99 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยทสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562 75 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มกราคม 2562 89 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ 28 มกราคม 2562 131 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 95 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 มกราคม 2562 85 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 97 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 มกราคม 2562 87 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ประกาศ 10 มกราคม 2562 94 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12 ประกาศ 09 มกราคม 2562 111 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จากโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกาศ 09 มกราคม 2562 94 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 103 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
16 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561 ประกาศ 09 มกราคม 2562 79 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 66 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 09 มกราคม 2562 70 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการเทคนิคเฉพาะทางสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 09 มกราคม 2562 49 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำราและหนังสือทางวิชาการ ประกาศ 09 มกราคม 2562 58 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร ราคาจำหน่ายวารสาร ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนบรรณาธิการและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ สำหรับวารสารของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 62 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้สัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา เข้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 09 มกราคม 2562 45 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 38 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 09 มกราคม 2562 32 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 671 ข่าว หน้า 2/27
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์