ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 25 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง สวัสดิการชุดแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 27 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 41 แก้ไข
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออก สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 96 แก้ไข
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 85 แก้ไข
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการบริการวิชาการ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 69 แก้ไข
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมการวิจัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 65 แก้ไข
8 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 57 แก้ไข
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 57 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 67 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 52 แก้ไข
12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนิสิต) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 56 แก้ไข
13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 54 แก้ไข
14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย) ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 63 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 87 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 55 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 58 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ ประกาศ 09 ตุลาคม 2561 71 แก้ไข
19 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์อละอัตราการจ่ายเงินค่าที่พัก ในการฝึกภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก จังหวัดพิษณุโลก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 51 แก้ไข
20 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 56 แก้ไข
21 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 60 แก้ไข
22 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 33 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 กันยายน 2561 95 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ประกาศ 06 กันยายน 2561 45 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเช่าและคำบำรุงการใช้พื้นที่ ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 96 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 640 ข่าว หน้า 2/26
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์