ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 01 สิงหาคม 2560 28 แก้ไข
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 01 สิงหาคม 2560 31 แก้ไข
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษานิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560 ระเบียบ 01 สิงหาคม 2560 28 แก้ไข
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 ระเบียบ 01 สิงหาคม 2560 30 แก้ไข
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 01 สิงหาคม 2560 32 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 124 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 83 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 67 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 15 มิถุนายน 2560 69 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2089/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้อนุมัติจัดโครงการหรือกิจกรรม และอนุญาตกรณีนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 57 แก้ไข
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 1976/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 79 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณานิสิตกระทำความผิดที่ปรากฏแจ้งชัด ประกาศ 15 มิถุนายน 2560 80 แก้ไข
13 บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 76 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จากเงินรายได้ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 77 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 90 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์ ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 87 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560 76 แก้ไข
18 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 18 พฤษภาคม 2560 86 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1698/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 98 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1697/2560 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 83 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1696/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 75 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1695/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 117 แก้ไข
23 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1620/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 93 แก้ไข
24 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1619/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 98 แก้ไข
25 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 79 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว หน้า 2/25
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์