ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติและวิธีจ่ายเงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ 11 มกราคม 2560 36 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 11 มกราคม 2560 41 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 11 มกราคม 2560 31 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 11 มกราคม 2560 27 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 11 มกราคม 2560 39 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 112 แก้ไข
7 ระกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติและการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 53 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย สาขาการผลิตและใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสียและขนส่ง ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 36 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยรายกรณี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 48 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 43 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าชิ้นงานทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 47 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 32 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 14 ธันวาคม 2559 37 แก้ไข
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับ 02 พฤศจิกายน 2559 133 แก้ไข
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบังคับ 02 พฤศจิกายน 2559 48 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2559 67 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ แบบเต็มเวลาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 74 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลาสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 57 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ แบบเต็มเวลาของคณะทันตแพทยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 65 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 63 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 62 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 85 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ประกาศ 04 ตุลาคม 2559 85 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ประกาศ 12 กันยายน 2559 85 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราราคายาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ 12 กันยายน 2559 52 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 542 ข่าว หน้า 2/22
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์