ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 41 แก้ไข
2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 34 แก้ไข
3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 36 แก้ไข
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 24 แก้ไข
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 32 แก้ไข
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 27 แก้ไข
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 30 แก้ไข
8 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 30 แก้ไข
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 31 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 30 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 35 แก้ไข
12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 24 แก้ไข
13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารการวิจัย) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 35 แก้ไข
14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 30 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 30 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 26 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 29 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนิสิต) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 22 แก้ไข
19 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 19 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองการศึกษาทั่วไป) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 20 แก้ไข
21 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 23 แก้ไข
22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 25 แก้ไข
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองกฎหมาย) ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 10 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 03 ตุลาคม 2560 11 แก้ไข
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3393/2560เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 กันยายน 2560 54 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 664 ข่าว หน้า 2/27
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์