ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 48 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริการจากบริษัทเอกชน ประกาศ 17 พฤษภาคม 2560 29 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขการจ่ายเงินตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 17 พฤษภาคม 2560 29 แก้ไข
4 บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 44 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จากเงินรายได้ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 44 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 43 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 51 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 24 แก้ไข
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ระเบียบ 05 พฤษภาคม 2560 32 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 39 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 18 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร แบบให้เปล่าของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 23 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 16 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง (Hemodiafiltration) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 15 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 41 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 19 แก้ไข
17 บัญชีแนบท้ายประกาศ ฯ กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 05 พฤษภาคม 2560 23 แก้ไข
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 05 พฤษภาคม 2560 80 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ประกาศ 10 มีนาคม 2560 72 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 10 มีนาคม 2560 76 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 643/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2560 74 แก้ไข
22 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2560 96 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 106 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 81 แก้ไข
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 348/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 105 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 585 ข่าว หน้า 2/24
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์