ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05796/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 74 แก้ไข
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05795/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 78 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05794/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 82 แก้ไข
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05793/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 63 แก้ไข
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 05792/2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 ตุลาคม 2561 62 แก้ไข
6 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์อละอัตราการจ่ายเงินค่าที่พัก ในการฝึกภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก จังหวัดพิษณุโลก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 45 แก้ไข
7 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 51 แก้ไข
8 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 52 แก้ไข
9 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 กันยายน 2561 28 แก้ไข
10 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 21 กันยายน 2561 36 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 กันยายน 2561 86 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ประกาศ 06 กันยายน 2561 41 แก้ไข
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 ระเบียบ 06 กันยายน 2561 29 แก้ไข
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 ระเบียบ 06 กันยายน 2561 41 แก้ไข
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 06 กันยายน 2561 80 แก้ไข
16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต พ.ศ.2561 ข้อบังคับ 24 สิงหาคม 2561 55 แก้ไข
17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ 24 สิงหาคม 2561 52 แก้ไข
18 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบ 24 สิงหาคม 2561 55 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเช่าและคำบำรุงการใช้พื้นที่ ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 83 แก้ไข
20 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ยกเลิกกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ระเบียบ 24 สิงหาคม 2561 88 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจบริการทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 50 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 04592/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 สิงหาคม 2561 80 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 71 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 88 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประกาศ 24 สิงหาคม 2561 39 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 797 ข่าว หน้า 2/32
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์