ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) ประกาศ 24 มกราคม 2556 249 แก้ไข
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 350 แก้ไข
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 406 แก้ไข
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ.๒๕๕๔(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ 24 มกราคม 2556 290 แก้ไข
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 00 543 261 แก้ไข
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 24 มกราคม 2556 198 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 278 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 309 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการใช้อาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 254 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมมนาคุณกรรมการสอบสวน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 276 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 329 แก้ไข
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 325 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 295 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าชดเชยตามภาระงาน กรณีสลายนิ่วรายบุคคล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 306 แก้ไข
15 ประกาศมาหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 316 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)(ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 517 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 555 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะมนุษยศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 408 แก้ไข
19 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิทยาศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 401 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน (ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 537 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะวิทยาศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 463 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะมนุษยศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 375 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอกาทศรถ (ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 672 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 593 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 447 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว หน้า 22/25
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์