ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 05 กันยายน 2556 365 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติในการย้ายแผนการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 05 กันยายน 2556 305 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 05 กันยายน 2556 280 แก้ไข
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง) ประกาศ 05 กันยายน 2556 285 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ประกาศ 05 กันยายน 2556 272 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 05 กันยายน 2556 263 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัติหรืออนุสิทธิบัตร ประกาศ 22 สิงหาคม 2556 286 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ราชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ(Peer Review) (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๗ ประกาศ 22 สิงหาคม 2556 297 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกาศ 22 สิงหาคม 2556 345 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 สิงหาคม 2556 420 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นของนิสิตระดับปริญญาเอก ประกาศ 06 สิงหาคม 2556 312 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับร้านค้าภายในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 06 สิงหาคม 2556 318 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 12 กรกฏาคม 2556 372 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ 12 กรกฏาคม 2556 340 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 ประกาศ 10 กรกฏาคม 2556 608 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศ 04 กรกฏาคม 2556 321 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 379 แก้ไข
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 19 มิถุนายน 2556 412 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๑๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนรเศวร วิทยาเขตพิจิตร ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 354 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศซร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 291 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 362 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 351 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 360 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 348 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 405 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 692 ข่าว หน้า 22/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์