ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 12 พฤษภาคม 2557 200 แก้ไข
2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดต้้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา) ประกาศ 28 มกราคม 2557 372 แก้ไข
3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดต้้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ) ประกาศ 28 มกราคม 2557 316 แก้ไข
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ประยุกต์) ประกาศ 28 มกราคม 2557 294 แก้ไข
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน) ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 347 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖)คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 326 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 392 แก้ไข
8 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(กองคลัง) ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 389 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคณะมนษยศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 399 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 330 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 331 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหารโรงพยาบาลมหาวิยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 358 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบำรุงหกพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 330 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 337 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปราบไตรจักรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 337 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 288 แก้ไข
17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 435 แก้ไข
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 407 แก้ไข
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 382 แก้ไข
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 428 แก้ไข
21 ระเบียบมหาวิทยาลัยนรเศวร ว่าด้วย การพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 ระเบียบ 12 ธันวาคม 2556 331 แก้ไข
22 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 ระเบียบ 12 ธันวาคม 2556 351 แก้ไข
23 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องค้นกรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556 ระเบียบ 12 ธันวาคม 2556 306 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่ม(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 326 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงินกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 17 ตุลาคม 2556 384 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 726 ข่าว หน้า 22/30
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์