ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ระเบียบ ม.นเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ 30 เมษายน 2556 423 แก้ไข
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 22 เมษายน 2556 524 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ 10 เมษายน 2556 358 แก้ไข
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 10 เมษายน 2556 525 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 04 เมษายน 2556 427 แก้ไข
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานการศึกษาต่อเนื่อง) ประกาศ 04 เมษายน 2556 378 แก้ไข
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 555 แก้ไข
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 370 แก้ไข
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ 04 เมษายน 2556 431 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มีนาคม 2556 333 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าทำความสะอาด(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ ประกาศ 28 มีนาคม 2556 339 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในงานประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มีนาคม 2556 296 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ประกาศ 26 มีนาคม 2556 383 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures(SOP) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 13 มีนาคม 2556 345 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 13 มีนาคม 2556 333 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 13 มีนาคม 2556 336 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกาศ 13 มีนาคม 2556 798 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๖๐๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ประกาศ 06 มีนาคม 2556 898 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนเงินพัฒนาบุคลากรและคณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 06 มีนาคม 2556 443 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ง แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 มีนาคม 2556 394 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย(วิทยาลัยพลังงานทดแทน) ประกาศ 06 มีนาคม 2556 328 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ขส.มน.) (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๒ ประกาศ 06 มีนาคม 2556 1593 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 454 แก้ไข
24 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 404 แก้ไข
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 382 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 664 ข่าว หน้า 22/27
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์