ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นของนิสิตระดับปริญญาเอก ประกาศ 06 สิงหาคม 2556 309 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับร้านค้าภายในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 06 สิงหาคม 2556 315 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 12 กรกฏาคม 2556 369 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ 12 กรกฏาคม 2556 338 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 ประกาศ 10 กรกฏาคม 2556 603 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศ 04 กรกฏาคม 2556 321 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 377 แก้ไข
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 19 มิถุนายน 2556 410 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๑๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนรเศวร วิทยาเขตพิจิตร ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 353 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศซร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 291 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 362 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 350 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 359 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 348 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 403 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ 07 พฤษภาคม 2556 357 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ประกาศ 07 พฤษภาคม 2556 373 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหารงานการเงินและบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 02 พฤษภาคม 2556 348 แก้ไข
19 ระเบียบ ม.นเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ 30 เมษายน 2556 426 แก้ไข
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 22 เมษายน 2556 527 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ 10 เมษายน 2556 362 แก้ไข
22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 10 เมษายน 2556 526 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 04 เมษายน 2556 431 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานการศึกษาต่อเนื่อง) ประกาศ 04 เมษายน 2556 380 แก้ไข
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 560 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 682 ข่าว หน้า 22/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์