ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 381 แก้ไข
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 437 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 335 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมคณะสังคมศาสตร์) (ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 322 แก้ไข
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 350 แก้ไข
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 352 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการผลิตภัณฑ์และข้อมูล GIS (ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 276 แก้ไข
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) ระเบียบ 24 มกราคม 2556 371 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 297 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 302 แก้ไข
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓ /๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 275 แก้ไข
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 320 แก้ไข
13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๓ ประกาศ 24 มกราคม 2556 258 แก้ไข
14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในกำกับของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวทิยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 มกราคม 2556 268 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 มกราคม 2556 260 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) ประกาศ 24 มกราคม 2556 310 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร์) ประกาศ 24 มกราคม 2556 285 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) ประกาศ 24 มกราคม 2556 258 แก้ไข
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 362 แก้ไข
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 423 แก้ไข
21 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ.๒๕๕๔(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ 24 มกราคม 2556 298 แก้ไข
22 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 00 543 266 แก้ไข
23 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 24 มกราคม 2556 203 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 284 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 321 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 682 ข่าว หน้า 24/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์