ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 359 แก้ไข
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อบังคับ 24 มกราคม 2556 419 แก้ไข
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ.๒๕๕๔(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ 24 มกราคม 2556 295 แก้ไข
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 00 543 265 แก้ไข
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 24 มกราคม 2556 200 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 281 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 318 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการใช้อาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 257 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมมนาคุณกรรมการสอบสวน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 281 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 339 แก้ไข
11 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 330 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 308 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าชดเชยตามภาระงาน กรณีสลายนิ่วรายบุคคล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 313 แก้ไข
14 ประกาศมาหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 322 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)(ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 522 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 560 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะมนุษยศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 416 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิทยาศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 409 แก้ไข
19 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน (ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 545 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะวิทยาศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 465 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะมนุษยศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 382 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอกาทศรถ (ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 678 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 601 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 455 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 427 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 664 ข่าว หน้า 24/27
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์