ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 382 แก้ไข
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 19 มิถุนายน 2556 417 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๑๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนรเศวร วิทยาเขตพิจิตร ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 356 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศซร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 294 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 19 มิถุนายน 2556 364 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 355 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 362 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 351 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ประกาศ 27 พฤษภาคม 2556 407 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ 07 พฤษภาคม 2556 360 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ประกาศ 07 พฤษภาคม 2556 375 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหารงานการเงินและบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 02 พฤษภาคม 2556 353 แก้ไข
13 ระเบียบ ม.นเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ 30 เมษายน 2556 428 แก้ไข
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 22 เมษายน 2556 537 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ 10 เมษายน 2556 365 แก้ไข
16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 10 เมษายน 2556 535 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 04 เมษายน 2556 437 แก้ไข
18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานการศึกษาต่อเนื่อง) ประกาศ 04 เมษายน 2556 385 แก้ไข
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 565 แก้ไข
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ 04 เมษายน 2556 374 แก้ไข
21 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ 04 เมษายน 2556 436 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มีนาคม 2556 340 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าทำความสะอาด(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ ประกาศ 28 มีนาคม 2556 350 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในงานประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 28 มีนาคม 2556 308 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ประกาศ 26 มีนาคม 2556 390 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 726 ข่าว หน้า 24/30
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์