ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 466 แก้ไข
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 410 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 388 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ช่วยวิจัย (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 389 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 365 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 939 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 355 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 339 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 365 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 317 แก้ไข
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 384 แก้ไข
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 442 แก้ไข
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 339 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมคณะสังคมศาสตร์) (ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 327 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 354 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 355 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการผลิตภัณฑ์และข้อมูล GIS (ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 281 แก้ไข
18 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) ระเบียบ 24 มกราคม 2556 378 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 303 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 305 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓ /๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 277 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 322 แก้ไข
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๓ ประกาศ 24 มกราคม 2556 264 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในกำกับของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวทิยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 มกราคม 2556 271 แก้ไข
25 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 มกราคม 2556 263 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 692 ข่าว หน้า 24/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์