ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงานโครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 ระเบียบ 15 ตุลาคม 2553 1267 แก้ไข
2 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้เงินรายได้จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ประกาศ 29 ตุลาคม 2553 835 แก้ไข
3 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 13 มิถุนายน 2549 972 แก้ไข
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการออกฝึกภาคปฏิบัติ ของนิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประกาศ 05 มีนาคม 2553 718 แก้ไข
5 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2553 729 แก้ไข
6 ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรของบุคลากร พ.ศ.2553 ประกาศ 09 มิถุนายน 2553 834 แก้ไข
7 ประกาศ เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกาาเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 698 แก้ไข
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลิกนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2552 759 แก้ไข
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2553 643 แก้ไข
10 ประกาศ เรื่อ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันระดับคณะ ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2553 581 แก้ไข
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ประกาศ 16 ตุลาคม 2552 540 แก้ไข
12 ประกาศ เรื่อง การกำหนดรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 536 แก้ไข
13 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ประกาศ 16 ธันวาคม 2552 483 แก้ไข
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ 21 ธันวาคม 2552 605 แก้ไข
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อเวชภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2553 507 แก้ไข
16 ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทเงินรายได้และส่วนงานที่ต้องนำเงินรายได้จ่าเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น ประกาศ 22 ธันวาคม 2552 573 แก้ไข
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการออกฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประกาศ 21 มกราคม 2553 519 แก้ไข
18 ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมนิสิตสู่ความเป็นเลิศ ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2553 543 แก้ไข
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 17 ตุลาคม 2552 547 แก้ไข
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 01 มิถุนายน 2553 538 แก้ไข
21 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ 29 กรกฏาคม 2553 433 แก้ไข
22 ประกาศ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการใช้ทรัพยากร ต่อผลผลิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 22 กรกฏาคม 2553 427 แก้ไข
23 ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer Review) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 16) ประกาศ 28 มีนาคม 2553 502 แก้ไข
24 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 2 ประกาศ 23 มีนาคม 2553 480 แก้ไข
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ประกาศ 24 มีนาคม 2553 577 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว หน้า 24/25
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์