ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการใช้อาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 261 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมมนาคุณกรรมการสอบสวน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 285 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 342 แก้ไข
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 335 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 313 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าชดเชยตามภาระงาน กรณีสลายนิ่วรายบุคคล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 316 แก้ไข
7 ประกาศมาหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 326 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)(ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 527 แก้ไข
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 563 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะมนุษยศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 419 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิทยาศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 413 แก้ไข
12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน (ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 555 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะวิทยาศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 469 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะมนุษยศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 387 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอกาทศรถ (ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 682 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 606 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 460 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 431 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 402 แก้ไข
20 แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำคณะ หน่้วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 492 แก้ไข
21 กำหนดเลขที่่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมส่วนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 458 แก้ไข
22 หลักเกณฑ์การยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยที่ทำการรักษาโดยนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 473 แก้ไข
23 กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 25 กรกฏาคม 2555 495 แก้ไข
24 หลักเกณฑ์การงด ลดหย่อนและการตัดหนี้เป็นสูญ สำหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ 25 กรกฏาคม 2555 545 แก้ไข
25 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ประกาศ 24 กรกฏาคม 2555 496 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 682 ข่าว หน้า 25/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์