ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ช่วยวิจัย (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 397 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 369 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 945 แก้ไข
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 361 แก้ไข
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 344 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 370 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 320 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 388 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 444 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 343 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมคณะสังคมศาสตร์) (ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 332 แก้ไข
12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 358 แก้ไข
13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 360 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการผลิตภัณฑ์และข้อมูล GIS (ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 284 แก้ไข
15 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) ระเบียบ 24 มกราคม 2556 383 แก้ไข
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 306 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 310 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓ /๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 283 แก้ไข
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 326 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๓ ประกาศ 24 มกราคม 2556 269 แก้ไข
21 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในกำกับของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวทิยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 มกราคม 2556 276 แก้ไข
22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 มกราคม 2556 267 แก้ไข
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) ประกาศ 24 มกราคม 2556 321 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร์) ประกาศ 24 มกราคม 2556 298 แก้ไข
25 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) ประกาศ 24 มกราคม 2556 267 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 739 ข่าว หน้า 26/30
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์