ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 616 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 466 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 438 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 406 แก้ไข
5 แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำคณะ หน่้วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 498 แก้ไข
6 กำหนดเลขที่่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมส่วนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 468 แก้ไข
7 หลักเกณฑ์การยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยที่ทำการรักษาโดยนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 483 แก้ไข
8 กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 25 กรกฏาคม 2555 507 แก้ไข
9 หลักเกณฑ์การงด ลดหย่อนและการตัดหนี้เป็นสูญ สำหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ 25 กรกฏาคม 2555 558 แก้ไข
10 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ประกาศ 24 กรกฏาคม 2555 505 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU NET ประกาศ 23 กันยายน 2554 1248 แก้ไข
12 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 1004 แก้ไข
13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 1030 แก้ไข
14 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 1065 แก้ไข
15 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 1049 แก้ไข
16 พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 2118 แก้ไข
17 พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 2018 แก้ไข
18 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 816 แก้ไข
19 พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ 19 สิงหาคม 2554 904 แก้ไข
20 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 ระเบียบ 19 สิงหาคม 2554 741 แก้ไข
21 คู่มือ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 07 กรกฏาคม 2554 2656 แก้ไข
22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อบังคับ 07 กรกฏาคม 2554 2199 แก้ไข
23 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไปปฏิบัติงานนอกจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ 01 ตุลาคม 2553 861 แก้ไข
24 ประกาศ เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2553 1256 แก้ไข
25 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 03 พฤศจิกายน 2553 858 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 692 ข่าว หน้า 26/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์