ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 25 กรกฏาคม 2555 607 แก้ไข
2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ประกาศ 24 กรกฏาคม 2555 568 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU NET ประกาศ 23 กันยายน 2554 1290 แก้ไข
4 คู่มือ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 07 กรกฏาคม 2554 2717 แก้ไข
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไปปฏิบัติงานนอกจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ 01 ตุลาคม 2553 929 แก้ไข
6 ประกาศ เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2553 1366 แก้ไข
7 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 03 พฤศจิกายน 2553 913 แก้ไข
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ประกาศ 30 มีนาคม 2549 925 แก้ไข
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายสวัสดิการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ ประกาศ 11 ตุลาคม 2553 1018 แก้ไข
10 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้เงินรายได้จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ประกาศ 29 ตุลาคม 2553 931 แก้ไข
11 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 13 มิถุนายน 2549 1058 แก้ไข
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการออกฝึกภาคปฏิบัติ ของนิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประกาศ 05 มีนาคม 2553 807 แก้ไข
13 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2553 821 แก้ไข
14 ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรของบุคลากร พ.ศ.2553 ประกาศ 09 มิถุนายน 2553 952 แก้ไข
15 ประกาศ เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกาาเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 805 แก้ไข
16 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลิกนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2552 878 แก้ไข
17 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2553 760 แก้ไข
18 ประกาศ เรื่อ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันระดับคณะ ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2553 691 แก้ไข
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ประกาศ 16 ตุลาคม 2552 659 แก้ไข
20 ประกาศ เรื่อง การกำหนดรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 655 แก้ไข
21 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ประกาศ 16 ธันวาคม 2552 581 แก้ไข
22 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ 21 ธันวาคม 2552 714 แก้ไข
23 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อเวชภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2553 609 แก้ไข
24 ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทเงินรายได้และส่วนงานที่ต้องนำเงินรายได้จ่าเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น ประกาศ 22 ธันวาคม 2552 696 แก้ไข
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการออกฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประกาศ 21 มกราคม 2553 618 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 691 ข่าว หน้า 27/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์