ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ) (ลว.21ม.ค.57) ประกาศ 28 พฤษภาคม 2557 282 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการแปลเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ (ลว.8 ม.ค.57) ประกาศ 28 พฤษภาคม 2557 315 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินรางวัลการเขียนหนังสือหรือตำราเพื่อประกอบการเรียนการสอนของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ (ลว.3ม.ค.57) ประกาศ 28 พฤษภาคม 2557 273 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้่ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 28 พฤษภาคม 2557 276 แก้ไข
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ.2557 ระเบียบ 28 พฤษภาคม 2557 372 แก้ไข
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ระเบียบ 28 พฤษภาคม 2557 321 แก้ไข
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตยอดเยี่ยม พ.ศ.2557 ระเบียบ 28 พฤษภาคม 2557 345 แก้ไข
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 ข้อบังคับ 28 พฤษภาคม 2557 496 แก้ไข
9 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 12 พฤษภาคม 2557 308 แก้ไข
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดต้้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา) ประกาศ 28 มกราคม 2557 490 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดต้้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ) ประกาศ 28 มกราคม 2557 444 แก้ไข
12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ประยุกต์) ประกาศ 28 มกราคม 2557 402 แก้ไข
13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน) ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 450 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖)คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 421 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 499 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(กองคลัง) ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 504 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคณะมนษยศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 489 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 436 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 443 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหารโรงพยาบาลมหาวิยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 460 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบำรุงหกพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 427 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 450 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปราบไตรจักรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 468 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) ประกาศ 12 ธันวาคม 2556 389 แก้ไข
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 12 ธันวาคม 2556 550 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 884 ข่าว หน้า 28/36
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์