ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๖๐๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ประกาศ 06 มีนาคม 2556 916 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนเงินพัฒนาบุคลากรและคณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 06 มีนาคม 2556 462 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ง แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 06 มีนาคม 2556 409 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย(วิทยาลัยพลังงานทดแทน) ประกาศ 06 มีนาคม 2556 347 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ขส.มน.) (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๒ ประกาศ 06 มีนาคม 2556 1619 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 482 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 423 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 401 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ช่วยวิจัย (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 409 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 380 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2556 955 แก้ไข
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 374 แก้ไข
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 354 แก้ไข
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 394 แก้ไข
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 332 แก้ไข
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 397 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 466 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 355 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมคณะสังคมศาสตร์) (ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 344 แก้ไข
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 373 แก้ไข
21 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร) (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 370 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการผลิตภัณฑ์และข้อมูล GIS (ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 มกราคม 2556 298 แก้ไข
23 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) ระเบียบ 24 มกราคม 2556 399 แก้ไข
24 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 316 แก้ไข
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี (ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖) ประกาศ 24 มกราคม 2556 323 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 797 ข่าว หน้า 28/32
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์