ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ.๒๕๕๔(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ 24 มกราคม 2556 321 แก้ไข
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 00 543 283 แก้ไข
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 24 มกราคม 2556 222 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 298 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 343 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการใช้อาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 284 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมมนาคุณกรรมการสอบสวน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 307 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 363 แก้ไข
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 355 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 334 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าชดเชยตามภาระงาน กรณีสลายนิ่วรายบุคคล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 340 แก้ไข
12 ประกาศมาหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555 345 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)(ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 550 แก้ไข
14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 586 แก้ไข
15 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะมนุษยศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 449 แก้ไข
16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิทยาศาสตร์ )(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 437 แก้ไข
17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน (ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 589 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะวิทยาศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 488 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนคณะมนุษยศาสตร์) ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกาศ 24 สิงหาคม 2555 412 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอกาทศรถ (ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 724 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 628 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 488 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 448 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ประกาศ 16 สิงหาคม 2555 418 แก้ไข
25 แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำคณะ หน่้วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 26 กรกฏาคม 2555 534 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 762 ข่าว หน้า 28/31
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์