ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ 28 มกราคม 2562 292 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 231 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 10 มกราคม 2562 201 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 10 มกราคม 2562 235 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 10 มกราคม 2562 214 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ประกาศ 10 มกราคม 2562 225 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12 ประกาศ 09 มกราคม 2562 254 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จากโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกาศ 09 มกราคม 2562 244 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 274 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 204 แก้ไข
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561 ประกาศ 09 มกราคม 2562 230 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ประกาศ 09 มกราคม 2562 200 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 210 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 09 มกราคม 2562 425 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการเทคนิคเฉพาะทางสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศ 09 มกราคม 2562 175 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำราและหนังสือทางวิชาการ ประกาศ 09 มกราคม 2562 511 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร ราคาจำหน่ายวารสาร ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนบรรณาธิการและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ สำหรับวารสารของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 09 มกราคม 2562 983 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้สัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา เข้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ 09 มกราคม 2562 159 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 09 มกราคม 2562 139 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 09 มกราคม 2562 163 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 09 มกราคม 2562 175 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประกาศ 09 มกราคม 2562 211 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 263 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินบริจาคโครงการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 183 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการตพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประกาศ 04 ธันวาคม 2561 200 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 691 ข่าว หน้า 3/28
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์