ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 154 แก้ไข
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 131 แก้ไข
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2089/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้อนุมัติจัดโครงการหรือกิจกรรม และอนุญาตกรณีนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 108 แก้ไข
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 1976/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มิถุนายน 2560 118 แก้ไข
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1698/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 152 แก้ไข
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1697/2560 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 131 แก้ไข
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1696/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 140 แก้ไข
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1695/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 179 แก้ไข
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1620/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 134 แก้ไข
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1619/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 169 แก้ไข
11 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 123 แก้ไข
12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 43/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา) สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 119 แก้ไข
13 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 101 แก้ไข
14 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 109 แก้ไข
15 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 115 แก้ไข
16 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 145 แก้ไข
17 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พฤษภาคม 2560 108 แก้ไข
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 643/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2560 104 แก้ไข
19 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2560 157 แก้ไข
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 348/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 153 แก้ไข
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 347/2560 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 132 แก้ไข
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 346/2560 เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 122 แก้ไข
23 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 345/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 118 แก้ไข
24 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 344/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนกัน คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 กุมภาพันธ์ 2560 81 แก้ไข
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0258/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ ให้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีกำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03 กุมภาพันธ์ 2560 166 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 76 ข่าว หน้า 3/4
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์