ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศ เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกาาเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 841 แก้ไข
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลิกนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2552 926 แก้ไข
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2553 798 แก้ไข
4 ประกาศ เรื่อ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันระดับคณะ ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2553 728 แก้ไข
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ประกาศ 16 ตุลาคม 2552 700 แก้ไข
6 ประกาศ เรื่อง การกำหนดรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 699 แก้ไข
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ประกาศ 16 ธันวาคม 2552 617 แก้ไข
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ 21 ธันวาคม 2552 751 แก้ไข
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อเวชภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2553 648 แก้ไข
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทเงินรายได้และส่วนงานที่ต้องนำเงินรายได้จ่าเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น ประกาศ 22 ธันวาคม 2552 736 แก้ไข
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการออกฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประกาศ 21 มกราคม 2553 659 แก้ไข
12 ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมนิสิตสู่ความเป็นเลิศ ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2553 687 แก้ไข
13 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 17 ตุลาคม 2552 697 แก้ไข
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 01 มิถุนายน 2553 667 แก้ไข
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ 29 กรกฏาคม 2553 565 แก้ไข
16 ประกาศ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการใช้ทรัพยากร ต่อผลผลิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 22 กรกฏาคม 2553 560 แก้ไข
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer Review) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 16) ประกาศ 28 มีนาคม 2553 647 แก้ไข
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 2 ประกาศ 23 มีนาคม 2553 656 แก้ไข
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ประกาศ 24 มีนาคม 2553 742 แก้ไข
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2552 689 แก้ไข
21 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้สอน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 29 ตุลาคม 2552 690 แก้ไข
22 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบวัตถุตัวอย่าง คระวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 31 มีนาคม 2553 621 แก้ไข
23 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกาา ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประกาศ 01 เมษายน 2553 1143 แก้ไข
24 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประกาศ 01 เมษายน 2553 716 แก้ไข
25 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่า หรือจ้างรถยนต์เพื่อใช้ในราชการ ประกาศ 11 มิถุนายน 2553 654 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 884 ข่าว หน้า 35/36
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์