ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 27 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 19 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 25 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 20 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 18 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 20 แก้ไข
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือง ว่าด้วยคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562 ระเบียบ 13 มิถุนายน 2562 27 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัยการวิจัยกลาง คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 54 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 41 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 37 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 9 ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 52 แก้ไข
12 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562 ระเบียบ 24 พฤษภาคม 2562 35 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าที่พักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 42 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภานในมหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ) ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 35 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 50 แก้ไข
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02224/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและปฐมศึกษา)) คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 พฤษภาคม 2562 45 แก้ไข
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02223/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 พฤษภาคม 2562 56 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 39 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 40 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่เหมาะสมกับการลปัจจุบัน ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 44 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 ประกาศ 11 เมษายน 2562 81 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 11 เมษายน 2562 69 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 11 เมษายน 2562 61 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 11 เมษายน 2562 65 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 04 เมษายน 2562 104 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 870 ข่าว หน้า 1/35