Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
:: กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร:::: กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร::
Oct - 2020
ไปวันนี้
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ วันที่ออกประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 890 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 549 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 497 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 697 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 655 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 465 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความลงในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 482 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 461 แก้ไข
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 572 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 490 แก้ไข
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 535 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 471 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 503 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduate : EPE) ประกาศ 30 กรกฏาคม 2562 481 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 1107 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 483 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 463 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 505 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 489 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ 25 มิถุนายน 2562 508 แก้ไข
21 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือง ว่าด้วยคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562 ระเบียบ 13 มิถุนายน 2562 534 แก้ไข
22 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัยการวิจัยกลาง คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 515 แก้ไข
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 511 แก้ไข
24 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 527 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 9 ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 600 แก้ไข
จำนวนข้อมูลทั้งหมด : 884   รายการ หน้า 1/36
 
 
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเอกสาร e-Document NU-Mail e-Mail สำหรับบุคลากร
 
  ขณะนี้ Online จำนวน : 1 คน   :  You're visitor number