สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มติย่อการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร มติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารความเสี่ยง(AuditComittee) ปฎิญญาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร จดหมายข่าวฉบับเดือน ต.ค.60 จดหมายข่าวสนง.สภามหาวิทยาลัย แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก แบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร แบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๔๑ (๑๖/๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๔๐ (๑๕/๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


                       

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ1126 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2555-2558
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2555 - 2558
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2555-2558
 • คู่มือการประเมินผู้บริหารระดับคณะ
 • ปฏิญญาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
 • เป้าหมายการทำงานและแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558
 • คู่มือปฏิบัติงานสนง.สภามหาวิทยาลัย 2559
 • คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ
 • คู่มือการปฎิบัติงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
 • คู่มือการปฎิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานประจำปี 2558

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ครั้งที่ ๒๒๖ (๑/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๒๗ (๒/๒๕๖๐) วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ (กรุงเทพฯ)
  ครั้งที่ ๒๒๘(๓/๒๕๖๐) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๒๙ (๔/๒๕๖๐) เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๐ (๕/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๑ (๖/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๒ (๗/๒๕๖๐) วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๓ (๘/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  Retreat วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  ครั้งที่ ๒๓๔ (๙/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  ครั้งที่ ๒๓๕ (๑๐/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (กรุงเทพฯ)
  ครั้งที่ ๒๓๖ (๑๑/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๗ (๑๒/๒๕๖๐) วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๘ (๑๓/๒๕๖๐) เลื่อนจากวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
  เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ (กรุงเทพฯ)
  ครั้งที่ ๒๓๙ (๑๔/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๔๐ (๑๕/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๔๑ (๑๖/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  ครั้งที่ ๒๔๒ (๑๗/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๖

 • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี ๒๕๕๙
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
  คำสั่ง ที่ 1/2559  คำสั่ง ที่ 7/2559  ข้อบังคับ   ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา   คำสั่งที่ 6/2559


  ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
  ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์
  ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ คณะศึกษาศาสตร์
  ๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี
  ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม sc 1-207 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์

  ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ๑๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๘

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

  กำหนดการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖
  วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
  ประกาศสรรหาผู้บริหาร


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  หมายเหตุ ประชุมที่สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพรสซิเด็นทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

  รายงานการประชุม