สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ
ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 272 (4/2563)
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563


                   

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ2391 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 269 (1/2563) วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
ครั้งที่ 270 (2/2563) วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนเป็น 1 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 271 (3/2563) วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 272 (4/2563) วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563
(เนื่องจากวันที่ 26 เมษายน 2563 ตรงกับประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.)
(งดประชุมเพราะ Coronavirus Disease 2019)
ครั้งที่ 272 (4/2563) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 273 (5/2563) วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
(เนื่องจากวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตรงกับประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.)
ครั้งที่ 274 (6/2563) วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 275 (7/2563) วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
(เนื่องจากวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ตรงกับประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.)
ครั้งที่ 276 (8/2563) วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
(เนื่องจากให้ทันปิดงบประมาณ)
ครั้งที่ 277 (9/2563) วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
(เนื่องจากวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ตรงกับประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.)
ครั้งที่ 278 (10/2563) วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 279 (11/2563) วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๖

 • ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
  ครั้งที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
  ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
  ครั้งที่ 4/2563 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
  ครั้งที่ 5/2563 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
  ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  รายงานการประชุม
  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร