สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน สภามหาวิทยาลัยนเรศวรwebsite สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบบใหม่
ตารางนัดหมาย นายกสภามหาวิทยาลัยพบคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปฎิญญาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก คู่มือการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แนวปฏิบัติการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
แบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ปฏิทินงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 292 (13/2564)
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564


                   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ2391 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 280 (1/2564) วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
ครั้งที่ 281 (2/2564) วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 282 (3/2564) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 283 (4/2564) วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
(เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2564 ตรงกับประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ.)
ครั้งที่ 284 (5/2564) วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 285 (6/2564) วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 286 (7/2564) วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 287 (8/2564) วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
(เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ตรงกับประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ.)
ครั้งที่ 288 (9/2564) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
(เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564)
ครั้งที่ 289 (10/2564) วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 290 (11/2564)(วาระพิเศษ ) วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 291 (12/2564) วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ครั้งที่ 292 (13/2564) วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๖
 • ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564
  ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564
  ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศสรรหาผู้บริหาร
  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

  - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนเรศวร


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  รายงานการประชุม
  มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร