สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มติย่อการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร มติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารความเสี่ยง(AuditComittee) ปฎิญญาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จดหมายข่าวฉบับเดือน มี.ค. 60 จดหมายข่าวสนง.สภามหาวิทยาลัย แบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร แบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร นอกแฟ้ม) (วาระแจ้งเพื่อทราบ )

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๓๑ (๖/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐


ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ ๒๓๐ (๕/๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐


                       

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ1126 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2555-2558
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2555 - 2558
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2555-2558
 • คู่มือการประเมินผู้บริหารระดับคณะ
 • ปฏิญญาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
 • เป้าหมายการทำงานและแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558
 • คู่มือปฏิบัติงานสนง.สภามหาวิทยาลัย 2559
 • คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ
 • คู่มือการปฎิบัติงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
 • คู่มือการปฎิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานประจำปี 2558

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ครั้งที่ ๒๒๖ (๑/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๒๗ (๒/๒๕๖๐) วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ (กรุงเทพฯ)
  ครั้งที่ ๒๒๘(๓/๒๕๖๐) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๒๙ (๔/๒๕๖๐) เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๐ (๕/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

  ครั้งที่ ๒๓๑ (๖/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๒ (๗/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  Retreat วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ครั้งที่ ๒๓๓ (๘/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๔ (๙/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๕ (๑๐/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๖ (๑๑/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๗ (๑๒/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๘ (๑๓/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒๓๙ (๑๔/๒๕๖๐) วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี ๒๕๕๙
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คำสั่ง ที่ 1/2559
 • คำสั่ง ที่ 7/2559
 • ข้อบังคับ
 • ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา
 • คำสั่งที่ 6/2559


 • ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
  ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น ๔
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒ คณะแพทยศาสตร์
  ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ EN 617 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมนา 2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์


  ๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ๑๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๘

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

  กำหนดการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖
  วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  ประกาศสรรหาผู้บริหาร


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  รายงานการประชุม
  ประกาศ

  สภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
  คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คำสั่ง ที่ 28/2560
 • คำสั่ง ที่ 009/2558
 • มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
  มติย่อการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร