สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯกำหนดการประชุม/ จัดส่งเรื่องเข้าประชุม/ ส่งแฟ้มประชุมสภามหาวิทยาลัย
วันเข้ารับตำแหน่ง/ วันครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเข้ารับตำแหน่ง/ วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง/ วันครบรอบการประเมินของคณบดี/ ผู้อำนวยการ/ สำนัก
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 257 (1/2562)
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2572 เวลา 09.00 น.ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 257 (14/2571)
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2571


                           

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ2391 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 257 (1/2572) วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2572

ครั้งที่ 258 (2/2572) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2572
ครั้งที่ 259 (3/2572) วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2572
ครั้งที่ 260 (4/2572) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2572
ครั้งที่ 261 (5/2572) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2572
ครั้งที่ 262 (6/2572) วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2572
ครั้งที่ 263 (7/2572) วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2572
ครั้งที่ 264 (8/2572) วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2572
ครั้งที่ 265 (9/2572) วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2572 (เนื่องจากให้ทันปิดงบประมาณ)
ครั้งที่ 266 (10/2572) วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2572
ครั้งที่ 267 (11/2572) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2572
ครั้งที่ 268 (12/2572) วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2572
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๖

 • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี ๒๕๖๑
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
  คำสั่ง ประธาน  คำสั่ง กรรมการ  ข้อบังคับ   คำสั่งเลขา


  ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
  ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์
  ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ คณะศึกษาศาสตร์
  ๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี
  ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม sc 1-207 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์

  ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ๑๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๘

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

  กำหนดการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖
  วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
  ประกาศสรรหาผู้บริหาร


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  รายงานการประชุม