สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯกำหนดการประชุม/ จัดส่งเรื่องเข้าประชุม/ ส่งแฟ้มประชุมสภามหาวิทยาลัย
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปฎิญญาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก คู่มือการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 267 (11/2562)
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 266 (10/2562)
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562


                           

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ2391 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐานของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 257 (1/2562) วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ครั้งที่ 258 (2/2562) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 259 (3/2562) วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 260 (4/2562) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
ครั้งที่ 261 (5/2562) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 262 (6/2562) วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 263 (7/2562) วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
การประชุมทบทวน Retreat วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 264 (8/2562) วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีวิไล จ.สุโขทัย
ครั้งที่ 265 (9/2562) วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 (เนื่องจากให้ทันปิดงบประมาณ) ณ อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 266 (10/2562) วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 267 (11/2562) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 268 (12/2562) วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๖

 • ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
  วาระพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2562
  2/2562 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
  3/2562 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
  4/2562 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  รายงานการประชุม
  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร