สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร


ค้นหาด้วย Google ค้นหาใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561)
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561


กำหนดการประชุม/ จัดส่งเรื่องเข้าประชุม/ ส่งแฟ้มประชุมสภามหาวิทยาลัย

วันเข้ารับตำแหน่ง/ วันครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเข้ารับตำแหน่ง/ วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง/ วันครบรอบการประเมินของคณบดี/ ผู้อำนวยการ/ สำนัก


ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561


                           

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1151และ1126 โทรสาร0-5596-2390 Email :prakann@nu.ac.th


ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภามหาวิทยาลัยยนเรศวร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยยนเรศวร

 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2555-2558
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2555 - 2558
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2555-2558
 • คู่มือการประเมินผู้บริหารระดับคณะ
 • ปฏิญญาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
 • เป้าหมายการทำงานและแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558
 • คู่มือปฏิบัติงานสนง.สภามหาวิทยาลัย 2559
 • คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ
 • คู่มือการปฎิบัติงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
 • คู่มือการปฎิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานประจำปี 2561

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

  ครั้งที่ ๒๔๓ (๑/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
  (วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบประชาคม)
  ครั้งที่ ๒๔๔ (๒/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๔๕ (๓/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๔๖ (๔/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๔๗ (๕/๒๕๖๑) วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๔๘ (๖/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๔๙ (๗/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๕๐ (๘/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๕๑ (๙/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๕๒ (๑๐/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๒๕๓ (๑๑/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๕๔ (๑๒/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒๕๕ (๑๓/๒๕๖๑) วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๖

 • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี ๒๕๖๑
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
  คำสั่ง ประธาน  คำสั่ง กรรมการ  ข้อบังคับ   คำสั่งเลขา


  ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
  ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์
  ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ คณะศึกษาศาสตร์
  ๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี
  ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม sc 1-207 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์

  ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ๑๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๘

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

  กำหนดการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖
  วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
  ประกาศสรรหาผู้บริหาร


  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔
  - - - - - -
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
  ประกาศเรื่องการสรรหาผู้บริหาร

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์
  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการประเมินผู้บริหาร
  รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี

  รายงานการประชุม