การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ ๒๓๘ (๑๓/๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องทิพย์นภาลัย ชั้น ๑ โรงแรมมิโด (Mido Hotel) กรุงเทพมหานครระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒   เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- ครั้งที่ ๒๓๗ (๑๒/๒๕๖๐) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑   การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒   การสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

๓.๓   การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องพิจารณาทักท้วง


ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ
๖.๑   การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

๖.๒   การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรไปเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

๖.๓   การขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และร่างประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รางวัลกระแส ชนะวงศ์

๖.๔   การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๖.๕   การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)จำนวน ๔ ฉบับ

๖.๖   การขอความเห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๓ ฉบับ

๖.๗   การขอความเห็นชอบการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๖.๘   การขอความเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๖.๙   การขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๖.๑๐   การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)

๖.๑๑   การขออนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๒๑) คน

๖.๑๒   การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

๖.๑๓   การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ ๑ (ปกปิด)

๖.๑๔   การพิจารณาอัตราจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชาวต่างชาติ

๖.๑๕   การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖.๑๖   การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ

๖.๑๗   ทบทวนหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างรองอธิการบดี คณบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้เกษียณอายุราชการ)

๖.๑๘   การขอความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑   ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๗.๒   รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

๗.๓   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๗.๔   รายงานสรุปผลการประเมินการจัดโครงการสัมนาวิชาการ "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ปรับปรุงใหม่)และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์"

๗.๕   การรายงานผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๗.๖   รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

๗.๗   การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

๗.๘   รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓

๗.๙   สรุปรายงานการกันเงินงบประมาณรายได้ กรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเงินกันที่ได้รับขยายระยะเวลาการกันเงินข้ามปีงบประมาณ

๗.๑๐   รายงานความคืบหน้า คดีหมายเลข บ.๑/๒๕๖๐ ของศาลปกครองพิษณุโลกระเบียบวาระที่ ๘   เรื่องอื่นๆ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร