การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 261 (5/2562)
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวรระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2   เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
 - ครั้งที่ 260 (4/2562) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องเชิงนโยบาย

  การขออนุมัติ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... สำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง
4.1   การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสารแจกในวันประชุม)

4.2   รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (กองกลาง)

4.3   รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (กองกลาง)

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
5.1   การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ของคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร


ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องพิจารณาทักท้วง


ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
7.1   การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กองกลาง)

7.2   การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กองกลาง)

การขออนุมัติบันทึกข้อตกลง และต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
7.3   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร
(ระดับปริญญาตรี : จำนวน 2 หลักสูตร)

7.4   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7.5   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ.2559 ของคณะสหเวชศาสตร์

(ระดับปริญญาเอก : จำนวน 1 หลักสูตร)
7.6   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ฉบับปี พ.ศ. 2557 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

7.7   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Universal Business School Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยนานาชาติ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

7.8   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Nursing, Universitias Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

7.9   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปี 2562 (ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) ของคณะแพทยศาสตร์ (กองแผนงาน)

7.10   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปี 2562 (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของคณะแพทยศาสตร์ (กองแผนงาน)

7.11   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปี 2562 (ค่าเช่าทรัพย์สิน) ของคณะมนุษยศาสตร์ (กองแผนงาน)

7.12   การขออนุมัติปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของนิสิต ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะทันตแพทยศาสตร์)

7.13   การขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองแผนงาน)

7.14   การขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 (กองตรวจสอบและกำกับ กิจการมหาวิทยาลัย)

7.15   การขออนุมัติรายงานผลการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ปี 2562 (กองการวิจัยและนวัติกรรม)

7.16   การขออนุมัติการกำหนดสถานะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)


ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.1   การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

8.2   การรับทราบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสำนักงาน ป.ป.ช. (กองกฎหมาย)

8.3   การรับทราบการขอบคุณการเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกระบี่ (สำนักงานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่)

8.4   การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics Committee : RREC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันเครือข่าย จำนวน 16 แห่ง โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม

8.5   ขอแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

8.6   การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ หน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ฉบับ (กองการวิจัยและนวัตกรรม)

8.7   การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (กองคลัง)

8.8   การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 9 เดือน) (กองตรวจสอบและกำกับ กิจการมหาวิทยาลัย)

8.9   การรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) (กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 9   เรื่องอื่นๆ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องทิพย์นภาลัย ชั้น 1 โรงแรมมิโด (Mido Hotel) กรุงเทพมหานคร