การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 271 (3/2563)
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2   เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
 - ครั้งที่ 267 (11/2562) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 - ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 (ที่แก้ไขแล้ว)

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง
  รายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย


ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณาทักท้วง


ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ
6.1   การขออนุมัติการเพิ่มรายละเอียดค่าเช่าทรัพย์สิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กองแผนงาน)

6.2   การขออนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กองแผนงาน)

6.3   การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่ (กองการบริหารงานบุคคล

6.4   การขออนุมัติกำหนดชื่อสาขาวิชาภาษาพม่าสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล

6.5   การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 28 ราย (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

6.6   การขออนุมัติผลการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1 (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

  การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตร : จำนวน 1 หลักสูตร)

6.7   การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์

  (ระดับปริญญาตรี : จำนวน 2 หลักสูตร)

6.8   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร์

6.9   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร์

  (ระดับปริญญาโท : จำนวน 1 หลักสูตร)

6.10   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์

  (ระดับปริญญาเอก : จำนวน 1 หลักสูตร)

6.11   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะศึกษาศาสตร์

  การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี : จำนวน 1 หลักสูตร)

6.12   การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์

  การขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย)

6.13   การขออนุมัติการบรรจุรายวิชาใหม่ จำนวน 2 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา เลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

6.14   การขออนุมัติการบรรจุรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา ในหมวดรายวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พ.ศ.2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.15   การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการที่ขอลาออก(กองกลาง)

6.16   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย จำนวน 8 แห่ง 1 สถาบัน (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

6.17   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Guangdong Industry Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

6.18   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tzu Chi University (TCU) ประเทศไต้หวัน โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

6.19   การขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายได้เพิ่มเติม จากเงินรายได้สะสม ปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์)


ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1   การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

7.2   การรับทราบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองแผนงาน)

7.3   การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ งบรายรับ – รายจ่าย และงบดุล กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย)

7.4   การรับทราบการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกระบี่ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)

7.5   การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 4 ฉบับ โดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.6   การรับทราบการยกเลิกการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2 ฉบับ โดยคณะศึกษาศาสตร์

7.7   การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

7.8   การรับทราบรายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองกิจการนิสิต)

ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอื่นๆ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร