รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์