รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย


ประจำปี 2553 ประจำปี 2554 ประจำปี 2555 ประจำปี 2556 ประจำปี 2557 ประจำปี 2558 ประจำปี 2559 ประจำปี 2560 ประจำปี 2561