รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 4/2554

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2556

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556)


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2558

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558)