รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานประจำปี
แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก

สรุปขั้นตอนการทำงานการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวปฏิบัติการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ


รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก ที่อยู่ระหว่างการประเมิน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ